Jogszerű földhasználat igazolása

néhány kérelmező esetében - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet) alapján benyújtott - a 2013. évi Egységes területalapú támogatási kérelem kockázatelemzés alapján jogszerű földhasználat vizsgálatra került kiválasztásra.

 

A földhasználat jogosultságának igazolásával kapcsolatos tudnivalók bővebben  itt olvashatóak>

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Az egységes területalapú támogatás (SAPS) kapcsán lefolytatandó földhasználat ellenőrzési eljárás részeként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott nyilatkozattételre felszólító végzésben foglaltakra adott válaszadás megkönnyítése céljából az alábbiakról tájékoztatom.


A 2013. évben a támogatási jogosultság szempontjából jogszerűnek elfogadható igazolása a nyilatkozattételre felszólító végzésben foglaltak szerint történhet. A végzés indokolás részének 2. pontjában említett, a használat jogszerűségét igazoló okiratok kapcsán az alábbi részletes útmutató szolgálhat segítségül.


1. Amennyiben Ön a végzésben feltüntetett területek tulajdonosa, abban az esetben elegendő e tényt jeleznie a válaszlevelében, az MVH pedig ellenőrzi, hogy szerepel-e az ingatlan-nyilvántartásban.


2. Amennyiben birtok-összevonási vagy egyéb céllal más tulajdonossal földcsere szerződést kötött, abban az esetben e földcsere szerződés másolatát kell beküldenie.


3. Amennyiben osztatlan közös tulajdonban áll az érintett terület, az alábbi okiratokkal igazolhatja, hogy mint tulajdonos, jogszerű földhasználónak minősül:

a) a többi tulajdonossal kötött használati megosztásról szóló megállapodás

b) ennek hiányában, illetve közös tulajdonban álló zártkert esetén a földhasználati jogosultságot igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb okirat

c) amennyiben a kérelmező társtulajdonos és ténylegesen az egész ingatlant használja, és arra más kérelmező nem nyújtott be támogatási igényt, úgy tulajdonjogának tényét kell jeleznie, és az MVH ellenőrzi, hogy az osztatlan közös területek kapcsán szerepel-e az ingatlan-nyilvántartásban.


4. Amennyiben a végzésben megjelölt területek nem az Ön tulajdonában állnak, és földhasználóként nem szerepel a földhasználati nyilvántartásban, az MVH az alábbi okiratokat fogadhatja el a földhasználat igazolására:

a) közeli hozzátartozó javára haszonélvezeti jogot alapító szerződés, kizárólag akkor, ha a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték

b) (özvegyi) haszonélvezeti jogot megállapító jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés

c) vagyonkezelői szerződés, vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat, egyéb jogügylet típusok (pl. ideiglenes természetvédelmi fenntartási megállapodás)

d) haszonbérleti szerződés

e) alhaszonbérleti szerződés

f) feles bérleti szerződés

g) részesművelési szerződés

h) szívességi földhasználati szerződés

i) haszonkölcsön, alhaszonkölcsön szerződés

j) a használat jogának átengedéséről szóló szerződés


5. Ha az Ön által hasznosított földterület közös tulajdonban áll, és Ön nem tulajdonos, abban az esetben a tulajdonosokkal megkötött földhasználati szerződést kell beküldenie.


6. Amennyiben földhasználati jogát özvegyi haszonélvezeti jogot megállapító hagyatékátadó végzéssel, vagy a használat jogát megállapító bírósági határozattal tudja igazolni, ugyancsak elfogadható ezeknek a másolata.


7. A fent felsoroltak hiányában jogszerű földhasználónak minősül a támogatási kérelmet benyújtó, jóhiszemű, jogcím nélküli földhasználó ügyfél, akinek a tényleges földhasználatának fennállásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának erre a feladatra a Kamara által felhatalmazott falugazdász munkatársa teljes bizonyító erejű magánokiratot állít ki, amely tartalmazza a földhasználó azonosító adatait, az általa használt terület azonosító adatait és nagyságát.


Tehát a falugazdász által kiállított okirattal is bizonyítható egyes esetekben a jogszerű földhasználat. Ez esetben a jogszerű földhasználat igazolására felhívó végzésben meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a falugazdász által kiállított teljes bizonyítóerejű magánokirat 2014. március 5-ig benyújtásra kerül.


A földhasználati jogot igazoló, közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában* létrejött szerződés egyszerű másolatát (fénymásolat) kell beküldenie, de rendelkezésre kell állnia az okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányának, melyet a területre történő többes igénylés esetén az MVH bekérhet.


*Közokirat: az olyan, papíralapú vagy elektronikus okirat, amelyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv, ügykörén belül, az arra megszabott alakban állított ki.


Magánokirat:

a) az okiratot kiállító személy az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.


(A jogszerű földhasználó fogalmát az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 1. § 9. pont a)-f) alpontjai, az egyes földhasználati jogcímekre, illetve a közös tulajdonban álló földterületre vonatkozó szabályokat pedig a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.)


A fentiekkel kapcsolatban további felvilágosítási igény esetén forduljon az MVH ügyfélszolgálatához, illetve a Kamara falugazdász munkatársához.

 

 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

настройка яндексмассоваявзрослый adultwww.work.uayandexмеждународная курьерская служба киевmail beelineмода 2017-2018 сапогиWPS Performance Station оптимизация пк