Jogszerű földhasználó tájékoztató

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ismételten felhívja az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igénylő gazdák figyelmét arra, hogy egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

A jogszerű földhasználó tájékoztató a csatolt dokumentumban olvasható.

 

Jogszerű földhasználó tájékoztató

Budapest, 2014.04.17. – A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ismételten felhívja

az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igénylő gazdák figyelmét arra, hogy

egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló

terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.

Jogszerű földhasználó fogalma:

1.) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi

igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM

rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet) 1. § 9. pontja szerinti jogszerű

földhasználó:

„A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (MVH eljárási

törvény) 44. § (4)-(7) bekezdése alapján jogszerű földhasználónak minősülő mezőgazdasági

termelő.”

Az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés az alábbi szabályozást tartalmazza a jogszerű

földhasználat igazolására vonatkozóan:

Az ügyfél földhasználata jogszerűségét - amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó

jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról - a kérelem benyújtására nyitva álló határidő

utolsó napja szerinti (2014-ben: június 10-i) hatályos állapotot alátámasztó - a következő sorrend

szerinti - alábbi okiratokkal igazolhatja:

a) földhasználati lap,

b) a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás,

c) haszonbérleti szerződés,

d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött

alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon

ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati

nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot

igazoló okirat.

2.) Az Egységes kérelem rendelet 6. § (1) bekezdés alapján „jogszerű földhasználónak

minősül az is, aki a Nemzeti Földalap által, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

törvény 18. § (4)-(5) bekezdése alapján létesített szerződéssel rendelkezik.”

 

További tudnivalók:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzést – amennyiben az

Egységes kérelem rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó

jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – 2014. június 9-ig (munkaszüneti napra

tekintettel 2014. június 10-ig) rendezni kell, az ezt követő érvényességi dátummal bejegyzett

földhasználat - az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés a) pontja alapján - nem fogadható el.

A családi gazdálkodó a földhasználati nyilvántartásban nem a saját nevén szereplő területek

tekintetében akkor tekinthető jogszerű földhasználónak, amennyiben a 2014. június 10-i dátum

szerinti állapotnak megfelelően a családi gazdálkodó által támogatás alapjául szolgáló területként

az egységes kérelemben bejelentett területekre vagy azok egy részére vonatkozóan

földhasználóként a gazdálkodó család tagja került bejegyzésre a családi gazdaságba bevont

területek vonatkozásában, és arra a gazdálkodó család tagja támogatási kérelmet nem nyújtott be,

továbbá az így bejelentett terület a családi gazdaság alapításáról szóló megállapodásban szerepel,

és a NÉBiH felé bejelentésre került.

Az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés c) pontja alapján elfogadható okiratok:

haszonbérleti szerződés, alhaszonbérleti szerződés.

Az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés d) pontja alapján igazolható jogszerű

földhasználat esetén az MVH kizárólag olyan okiratot fogadhat el, amely megfelel a vonatkozó

egyéb jogszabályi feltételeknek.

Az alábbi esetekben a földhasználati jogosultságot alátámasztó okirat elfogadható, függetlenül

attól, hogy az ügyfél nem szerepel a földhasználati nyilvántartásban:

1. Osztatlan közös tulajdonban álló területek esetén:

a) a többi tulajdonossal kötött használati megosztásról szóló megállapodás

b) ennek hiányában, illetve közös tulajdonban álló zártkert esetén a földhasználati

jogosultságot igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait

és nagyságát tartalmazó egyéb okirat.

c) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara sorsolási

jegyzőkönyve

d) tulajdonosokkal kötött földhasználati szerződés

2. Termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérleti szerződés

Az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdés d) pontja alapján egyéb földhasználati

jogosultságot igazoló okirat kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az adott terület a

gazdálkodó önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre a földhasználati nyilvántartásba,

ez esetben szükséges a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyezés önhibán kívüli okból

történő elmaradásának igazolása is. Ezen okiratok az alábbiak lehetnek:

- közeli hozzátartozó javára haszonélvezeti jogot alapító szerződés, kizárólag akkor, ha a

haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték

- (özvegyi) haszonélvezeti jogot megállapító jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés

- vagyonkezelői szerződés, vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat, egyéb jogügylet

típusok (pl. ideiglenes természetvédelmi fenntartási megállapodás)

- feles bérleti szerződés

- részesművelési szerződés

- szívességi földhasználati szerződés

- haszonkölcsön, alhaszonkölcsön szerződés

- a használat jogának átengedéséről szóló szerződés

A földhasználati jogot igazoló, közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában*

létrejött szerződés egyszerű másolata (fénymásolat) felhasználható igazolásra, de rendelkezésre

kell állnia az okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányának, melyet a területre történő

többes igénylés esetén az MVH bekérhet. Amennyiben az igénylő földhasználati jogát özvegyi

haszonélvezeti jogot megállapító hagyatékátadó végzéssel, vagy a használat jogát megállapító

bírósági határozattal tudja igazolni, ugyancsak elfogadható ezek másolata.

*Közokirat: az olyan, papíralapú vagy elektronikus okirat, amelyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság,

illetve közigazgatási szerv, ügykörén belül, az arra megszabott alakban állított ki.

Magánokirat:

a) az okiratot kiállító személy az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy

aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a

nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító

minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus

okiratéval megegyezik;

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló

fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.

Az Egységes kérelem rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Földalapról szóló 2010.

évi LXXXVII. törvény 18. § (4)-(5) bekezdése alapján létrejött szerződéssel is igazolható a

jogszerű földhasználat:

„(4) Addig, amíg az NFA a Nemzeti Földalapba került földrészletet az e törvényben

meghatározott módon nem tudja hasznosítani, köteles - a termőföld védelméről szóló törvényben

meghatározottak szerint - a föld hasznosítási kötelezettségének teljesítéséről, valamint a művelés

alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feladatok ellátása érdekében a földrészlet e törvény szerinti

hasznosításáig, de legfeljebb egy gazdasági évre terjedő időszakra az NFA megbízási szerződést

köthet. A megbízási szerződés időtartama meghosszabbítással sem lehet egy gazdasági évnél

hosszabb.”

Bezárt területen kizárólag az az ügyfél jogosult támogatásra, aki a támogatás alapjául szolgáló

terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül és az egységes kérelem elektronikus

benyújtásával egyidejűleg elektronikus úton, vagy legkésőbb tárgyév június 9-éig postai úton

vagy személyesen benyújtja az MVH-hoz

a) a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló, az eljárási törvény 44. §-a szerinti okirat

vagy okiratok másolatát, vagy

b) a földhasználati nyilvántartási eljárás megindítását igazoló iratot, ha a jogszerű

földhasználatot földhasználati lappal kívánja igazolni és az egységes kérelem benyújtására

nyitva álló határidőig a földhasználati jog bejegyzéséről szóló jogerős döntéssel nem

rendelkezik. Ez esetben a földhasználati jog bejegyzését követően az erről szóló döntést

annak jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül be kell nyújtani az MVH-hoz.

Bezárt terület (Egységes kérelem rendelet 1. § 4. pont): „azon fizikai blokk támogatható területe,

amelyre a 2011. és 2012. évben benyújtott egységes kérelemben nem került megadásra bejelentett

tábla és amely tekintetében

a) a 2013. évben a bezárt fizikai blokkal kapcsolatosan benyújtott változásvezetési kérelem

nem megfelelő földhasználati jogosultság igazolás miatt elutasításra került, vagy

b) a 2013. évben a bezárt fizikai blokkal kapcsolatosan indult változásvezetési eljárás

megszüntetésre került támogatásigénylés hiányában”

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi

CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.

törvény hatályba lépését követően, ezen jogszabályok alapján létrejött szerződések, illetve

szerződésmódosítások csak abban az esetben fogadhatók el a jogszerű földhasználat igazolásául,

amennyiben megfelelnek ezen jogszabályok előírásainak.

Fontos változás a 2013. évi igénylésekre irányadó szabályokhoz képest, hogy a tulajdoni lap az

MVH eljárási törvény értelmében nem fogadható el a jogszerű földhasználat igazolására, továbbá

nem fogadható el a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász

munkatársa által kiállított teljes bizonyító erejű magánokirat arról, hogy az ügyfél jóhiszemű,

jogcím nélküli földhasználónak minősül.

Ha az ügyfél az MVH ellenőrzésekor nem tudja igazolni a jogszerű földhasználatot, az egységes

területalapú támogatás igénylése jogosulatlan igénylésnek minősül, amely a teljes kérelemben

szereplő igénylés mértékétől függően szankcióval vagy súlyosabb esetben a támogatásból való

kizárással is járhat.

Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés

merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak

магазин интернетспортивнийсделатьфайлызаполнять метамодные ботинки весна 2017-2018how russia celebrates christmasчастотность и конкурентность поисковых запросовЧехунов Денис прокурор